THE FIRST HALABJA POLL / SURVEY

2013 YEAR OF INTERNATIONAL RECOGNITION OF HALBJA / ANFAL AS GENOCIDE

رِاثرسي

دواي 25  سالَلةكيميابارانيهةلَةبجة

هاولاَتيانيئةوشارةضؤنبيرئةكةنةوة؟

    وةكدةسثيَشخةريةكينويَبؤياديثرِناسؤري 25 سالَةيتاوانيكيميابارانيهةلَةبجة،بةطرنطمانزانيرِاثرسيةكلةناوسةرجةمضينوتويَذةكانيئةوشارةدائةنجامبدةينولةمرِيَطةيةوةدةرفةتيَكبدريَتبةهاولاَتيانبؤضونيخؤيانلةبارةيضةندينثرسوبابةتيطرنطيخزمةتطوزاريوذياريرِابوردووداهاتويانةوةبخةنةرِوو،وة  هةولَيشدراوةئاراستةيثرسيارةكانبةجؤريَكلةجؤرةكانهةلَسةنطاندنيَكبيَتبؤئةدايدةزطاثةيوةنديدارةكانولايةنةفةرميونافةرميةكانلةدةستةبةركردنيئةوخزمةتطوزاريانةدا .

وةكرِاديؤيدةنطينويَوهاوكارانمانلةرِيَكخراويسثيبؤناوضةكيميابارانكراوةكانوهاولاَتيةخؤبةخشةكانكةئةمكارةيانلةطةلَئةنجامداوينتانهامةبةستمانبوةلةرِيَطةيئةمرِاثرسيةوةرِؤلَيَكمانهةبيَتلةطةياندنيدةنطوداخوازيةكانيهاونيشتمانيانمانلةمشارةخؤشةويستةوةكمافيَكيسةرةتاييخؤيانبةتايبةتيشدوايئةوتاوانةطةورةيةيبةرانبةريانئةنجامدراوة،ئةمةضجايئةوةيهةمووهاولاَتيةكشايةنيخزمةتطوزاريةلةهةرجيَوشويَنيَكيديكةدابيَت .

داواكارينكةسةرجةملايةنةثةيوةنديدارةفةرميونافةرميةكانبةتايبةتيئةوانةيكةراستةوخؤئاماذةيانثيَدراوةئةمرِاثرسيةبةهةندوةربطرنوكارلةسةردةرئةنجامةكانيبكةنبؤسووديطشتيوهيوادارينهيضخويَندنةوةيةكيتةسكبؤئةمرِاثرسيةئةنجامنةكريَتوبةرذةوةنديطشتيلةثيَشهةمووبةرذةوةنديةكانيديكةوةدانريَت .  

رِاديؤيدةنطينويَ

رِيَكخراويسثيبؤناوضةكيميابارانكراوةكان

كؤمةلَيَكخؤبةخشوهاولاَتيشاريهةلَةبجة

6-3-2013

ناساندن : راثرسييةكةلة2500 فؤرمثيَكهاتبووكةلةلايةنتيميَكىخؤبةخشىشارىهةلَةبجةوةئةنجامدرا،فؤرمىراثرسييةكةلة 13 ثرسيارىسةرةكىء 45 ثرسيارىلاوةكىثيَكهاتبووكؤىطشتىثرسيارةكان 58 ثرسياربوونكةئاراستةىهاولآتيانكراوة. ئةمثرؤذةيةدواىوةرطرتنىمؤلَةتلةلايةنيةكةىئيدارىناوضةكةوةلة 20/12دادةستىثيَكردءلة 25/2داكؤتاييهات،لةسةرةتادارِامانطةياندكة  5000  فؤرمثرِئةكريَتةوةوةكسومبوليَكبؤشةهيدانيكيميابارنيهةلَةبجةبةلاَمبةداوايليَبوردنةوةبةهؤيقةبارةيفؤرمةكاننةتوانراكؤيفؤرمةكانثرِبكريَتةوة .

دةرئةنجامةكان

بةشىيةكةم: ديمؤطرافى

بةشدارىرةطةزى:

سةبارةتبةبةشداربوانىراثرسييةكةلةسةرئاستىرةطةزىنيَروميَ  لةكؤى 2500 بةشداربوو 1359يانلةرةطةزىنيَرنءهةروةها 1118

بةشداربويشلةرةطةزىميَينةنء 23 بةشداربويشئاماذةيانبةرةطةزنةكردووة.

واتابةريَذةى 54.36% نيَرءبةريَذةى  44,72% ميَء  بةريَذةى     0,92%   نةزانراوكؤيبةشداربوانىراثرسييةكةثيَكدةهيَنن.

 

تةمةنىبةشداربوان:

178 لةتةمةنى 12 بؤ 18 سالَبةشداريكردووةكةدةطاتةريَذةى  6.72%

414 بةشداربووتةمةنيانلة 18 بؤ 25 سالَيدايةكةدةكاتةريَذةى 16.56%

345 بةشداربووتةمةنيانلةنيَوان 25 بؤ 30 سالَيدايةكةدةكاتةريَذةى 13.8%

213 لةنيَوان 30 بؤ 35 سالَيدانكةدةكاتةريَذةى 8.52%

158 بةشداربووتةمةنيانلةنيَوان 35 بؤ 40 سالَيدايةكةدةكاتةريَذةى 6.32%

230 بةشداربوولةسةرو 40 سالَييةوةنكةدةكاتةريَذةى 9.2%962 بةشداربووتةمةنيانديارينةكردووةكةدةكاتةريَذةى 38.48%

 

ئاستىخويَندن:

باكطراوندىخويَندنىبةشداربوانبةشيَوةيةكىطشتىلةهةمووئاستةكاندابةشداربوونبةجؤريَككة 62 بةشداربووياننةخويَندةوارنء 82 تةنهادةتواننبخويَننةوةء 67ياندةتواننخويَندنةوةوبنوسنء 282 بةشداربويانسةرةتاييانتةواوكردووةو363 لةئاستى  ناوةنديدانء 463 ئامادةييء  557 ثةيمانطاء 515 زانكؤء

39 ماستةرء  3 دكتؤراء 67 بةشداربويشئاماذةىبةئاستىخويَندننةداوة.

باريخيَزانى

191 بةشداربووىراثرسييةكةئاماذةيانبةبارىخيَزانىنةكردووةكةدةكاتةريَذةى 7.64%،هةروةها  1036 بةشداربوو  سةلَتنكةدةكاتةريَذةى 41.44% هةروةها 1273 خيَزاندارنكةريَذةى 50.92%ىراثرسييةكة.

بةشىدووةم: ثرسيارةبنةرةتييةكان

 

يةكةم: وةكهاولآتييةكىنيشتةجيَىهةلَةبجة،تاضةندلةئاوىخواردنةوةرازيت؟

لةوةلآمىئةمثرسيارةدا 1671 بةئةريَنىوةلآمدةداتةوةكةدةكاتةريَذةى 66.84%ىبةشداربوان،هةروةها 773 بةشداربووىراثرسييةكةبةنةريَنىوةلآمدةداتةوةكةدةكاتةريَذةى 30.92%ىبةشداربوان، 34 بةشداربوشبةنازانموةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 1.36%ىبةشداربوانءهةروةها 22 بةشداربويشهيضوةلآميَكياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 0.88%.

دووةم: تاضةندلةكارةباىنيشتمانىرازيت؟

1577 بةشداربووبةئةريَنىوةلآميانداوةتةوة،كةدةكاتةريَذةى 63.08% هةروةها 870 بةشداربووكةدةكاتةريَذةى  34.8% بةنةريَنىوةلآميانداوةتةوة. هةروةها 22 بةنازانموةلآميانداوةتةوة  31 بيَوةلآمة

 

 

سيَيةم: تاضةندلةثاكوخاويَنىشارةكةترازيت؟

1108 بةشداربووبةئةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 44.32% .

1392 نةريَيةكةدةكاتةريَذةى 53.16%

بةشىسيَيةم: بةلَيَنةكانىحكومةت.

يةكةم: تاضةندلةثرؤذةكانىحكومةترازيتكةبؤهةلَةبجةئةنجامدراون

1106 بةئةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 44.24%ىبةشداربوان. هةروةها 1288 بةشداربووبةنةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتة 51.52% ، 72 بةنازانموةلآميانداوةتةوة  2.88% هةروةها 34 بيَوةلآمنبةريَذةى  1.36%

دووةم: تاضةنددةسةلآتبةلَيَنةكانىجيَبةجيَكردووة؟

179 دةلَيَنبةزؤرىبةلَيَنةكانجيَبةجيَكراونكةدةكاتةريَذةى 9.16%ىبةشداربوان. هةروةها 1436 بةشداربوودةلَيَنزؤربةكةمىبةلَيَنةكانجيَبةجيَكراونكةدةكاتةريَذةى 57.44%ىراثرسييةكة.

هةروةها 631 بةشداربوودةلَيَنهيضكاملةبةلَيَنةكانجيَبةجيَنةكراونكةدةكاتة 25.24%ىبةشداربوان، 191 بةشداربوودةلَيَننازانمكةدةكاتةريَذةى 7.64%،هةروةها 63 بةشداربويشوةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 2.52%ىبةشداربوان.

بةشىضوارةم: سةبارةتبةيادىكيميابارانىهةلَةبجة.

يةكةم: ئاياسالآنةبةشدارىيادىهةلَةبجةدةكةيت؟

732 بةشداربوودةلَيَنبةلَىَكةدةكاتةريَذةى 29.28%،هةروةها 735 دةلَيَنهةنديَكجار 29.4% هةروةها  861 دةلَيَننةخيَر  كةدةكاتةريَذةى 34.44%ء 172 بةشداربووبيَوةلآمبوونكةدةكاتةريَذةى 6.88%

 

سةرنج: هؤكارىبةشدارىنةكردنىئةوانةبةزؤرىبؤئةمهؤكارانةدةطةرِيَتةوة :

1- بةحيزبيكردنىيادةكة 2- بةلَيَندةدرىَءجيَبةجيَناكريَت 3- ياديَكىرِةمزيةءتةنهابؤتيَثةرِاندنىئةورِؤذةية .

 

دووةم: كيَنئةولايةنانةىكةسالآنةيادىهةلَةبجةدةكةنةوة؟

سةبارةتبةوةلآمىئةمثرسيارة 205 بةشداربوودةلَيَنطشتحيزبةكانبةيةكةوةيادةكةدةكةنةوةكةدةكاتةريَذةى 8.2%ىبةشداربوان

هةروةها 647 بةشداربوودةلَيَنتةنهاحيزبةكانىدةسةلآتيادةكةدةكةنةوةكةدةكاتةرِيَذةى 25.88% هةروةها 117 دةلَيَنحكومةتبةبيَدةستيَوةردانىحيزبىكةدةكاتة 4.68% .

100 بةشداربوودةلَيَنريَكخراوةكانىكؤمةلَىمةدةنينكةدةكاتةريَذةى 4% ء 96 كةسدةلَيَنطروثىطةنجانىسةربةخؤكةدةكانةريَذةى 3.8%

هةروةها 254 بةشداربوودةلَيَنهةمووئةولايةنانةثيَكةوةكةدةكاتةريَذةى 10.16% ء 1081 بةشداربوويشوةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 43.24%ىبةشداربوان.

 

سيَيةم: هةلَسةنطاندنىيادكردنةوةىكيميابارانىهةلَةبجةبةشيَوةىسالآنىرابردوو؟

479 بةشداربووبةئةريَنىوةلآمىداوةتةوةكةدةكاتةريََذةى 19.08%  هةروةها  450 دةلَيَنمامناوةند  كةدةكاتةريَذةى 18% ء 739 بةنةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكانةريَذةى 29.56% هةروةها 66 بةشداربووبةنازانموةلآمىداوةتةوةكةدةكاتة 2.64% هةروةها 766 بيَوةلآمةكةدةكاتة 30.64%

ضوارةم: ئةداىيةكةىبةرِيَوةبردنىهةلَةبجةلةبةريَوةبردنىيادةكةدا؟

512 وةلامةكةيانئةريَيةوكةدةكاتةريَذةى 20.48% ء  503 وةلآمةكةىمامناوةندةكةدةكاتة 20.12% هةروةها 631 بةشداربووبةنةريَوةلآميانداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 25.4% ءهةروةها 81 بةشداربووبةنازانموةلآميانداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 3.24% هةروةها 773 بةشداربوووةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتة 30.92%

 

ثيَنجةم: ئةداىكؤمةلَةىقوربانيانىهةلَةبجة.؟

640 بةشداربووبةئةريَنىوةلآمىداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 25.6%

هةروةها 465 مامناوةندةكةريَذةكةىدةكاتة 18.6%ء 545 بةشداربوودةلَيَنبةنةريَييباسىئةداىكؤمةلَةىقوربانيانىهةلَةبجةدةكةنكةدةكاتةريَذةى 21.8% هةروةها 71 بةشداربووبةنازانموةلآميانداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 2.84% ء 779 بةشداربوووةلآمياننةداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 31.16%

 

شةشةم: رؤلَىراطةياندنةكان

944 بةشداربووبةئةريَنىباسىرؤلَىراطةياندنةكاندةكةنكةدةكاتةريَذةى 37.76% هةروةها 451 بةشداربوورؤلَىراطةياندنةكانبةمامناوةندوةسفدةكةنكةدةكاتةريَذةى 18.04%

322 بةشداربوورؤلَىراطةياندنةكانبةنةريَييباسدةكةنكةدةكاتةريَذةى 12.88% هةروةها 23 بةشداربووبةنازانموةلآمىداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 0.92% ء 691 بةشداربوووةلآمىنةداوةتةوةكةريَذةكةىدةكاتة 27.64%

 

حةوتةم: هةولَىبةرثرسانلةبةجينؤسايدناساندنىهةلَةبجة؟

493 بةئةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 19.72% ء 364 دةلَيَنمامناوةندةكةدةكاتةريَذةى 14.56% هةروةها 789 بةشداربووبةنةريَنىباسلةهةولَىبةرثرساندةكةنكةدةكاتةريَذةى 31.56% ءهةروةها 69 دةلَيَننازانمكةدةكاتة 2.76% ء 785 كةسبيَوةلآمةكةدةكاتةريَذةى 31.4%

 

هةشتةم: رؤلَىريَكخراوةكانىناوخؤ

547 بةئةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 21.88% ء 429 بةمامناوةند  وةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 17.16% هةروةها 668 بةسلبىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 26.4% ء 88 ئةلَيَننازانينبةريَذةى 3.52% ء 768 بةشداربووشبيَوةلآمنكةدةكاتةريَذةى 30.72%

نؤيةم: ريَكخراوةكانىدةرةوةلةبةجينؤسايدناساندن

674 بةشداربووبةئةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 26.96%

367 بةشداربوودةلَيَنرؤلَىريَكخراوةكانىدةرةوةلةبةجينؤسايدناساندنىهةلَةبجةدامامناوةندبووةكةدةكاتةريَذةى 14.68%

هةروةها 521 بةشداربووبةنةريَنىباسىريَكخراوةكانىدةرةوةدةكةنكةدةكاتةريَذةى 20.84% هةروةها 167 بةشداربوودةلَيَننازانينكةدةكاتىريَذةى 6.68% ءهةروةها 771 بةشداربوووةلآمىئةوثرسيارةياننةداوةتةوةكةدةكاتة 30.84%

 

بةشىثيَنجةم: ثرؤذةكانىحكومةتبؤهةلَةبجة.

يةكةم: ضارةسةركردنىبريندارةكان

بةثيَىئةنجامىراثرسييةكةسةبارةتبةضارةسةركردنىبرينداران 826 بةشداربووبةئةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 33.04%

هةروةها 764 بةشداربووبةنةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 30.56%ىبةشداربوانهةروةها 64 بةشداربووبةنازانموةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 2.56% ءهةروةها 846 بةشداربووبيَوةلآمةكةدةكاتةريَذةى 33.84%

 

دووةم: قةرةبووىمادىءمةعنةوىخةلَكىزيانليَكةوتوو.

676 بةشداربووبةئةريَنىباسىقةرةبوكردنةوةىزيانليَكةوتواندةكةنكةدةكاتةريَذةى 27.04% هةروةها 962 بةشداربووبةنةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 38.48% هةروةها 99 بةشداربووبةنازانموةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 3.96% هةروةها 763 كةوةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتة 30.52%

 

سيَيةم: ئاوةدانكردنةوةىسةرجةمكةلاوةكان.

566 بةشداربووبةئةريَنىباسلةئاوةدانكردنةوةكةلاوةكاندةكةنكةدةكاتةريَذةى 22.64% ء 1076 بةشداربووبةنةريَنىوةلآمدةداتةوةكةدةكاتةريَذةى 43.04%  هةروةها 54 بةنازانموةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 2.16% هةروةها 804 بيَوةلآمكةدةكاتةريَذةى 32.16%

 

ضوارةم: لةئاستىنيَودةولَةتيداكةيسىهةلَةبجةىبةجينؤسايدناساندووة.

544 بةشداربووبةهةولَىداوةوجددىبووةكةدةكاتةريَذةى 21.76%

983 بةنةريَنىوةلآمدةداتةوةءثيَيانوايةكةمتةرخةمبووةكةدةكاتة 39.32% ء 199 دةلَيَننازانينكةدةكاتةريَذةى 7.96% هةروةها 774 بيَوةلآمةكةدةكاتةريَذةى 30.96%

 

ثيَنجةم: سةنتةريَكىتويَذينةوةىزانستىلةشارةكةدادروستكردووة؟

سةبارةتبةوةلآمىئةمثرسيارة 226 بةشداربووبةئةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 9.04% هةروةها 1106 بةشداربووبةنةريَنىوةلآمدةداتةوةكةدةكاتةريَذةى 44.24% ءهةروةها 336 بةشداربووبةنازانموةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 13.44% ء 832 بةشداربوووةلآمنادةنةوةكةدةكاتةريَذةى 33.28%

 

شةشةم: دابينكردنىشويَنىنيشتةجيَبوونبؤئةوبةركةوتوانةىكةخانةوادةياننةماوة؟

476 بةشداربووبةئةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 19.04% هةروةها 1036 بةنةريَييوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 41.44%

197 دةلَيَننازانينكةدةكاتةريَذةى 7.88% ء 791 وةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 31.64%

 

حةوتةم: ضاككردنىريَطاوبان.

844 بةشداربووبةئةريَنىباسلةضاككردنىريَطاوبانةكاندةكةنكةدةكاتةريَذةى 33.76% ء 824 بةنةريَنىباسلةضاككردنىريَطاوبانةكاندةكةنكةدةكاتةريَذةى 33% هةروةها 37 دةلَيَننازلنينكةدةكاتةريَذةى 1.32% ء 795 بةشداربووبيَوةلآمنكةدةطاتةريَذةى 31.8%

شةشةم: دروستكردنىشويَنىنيشتةجيَبوون؟

747 بةشداربووبةئيجابىوةلآمىئةمثرسيارةدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 29.88% هةروةها 890 بةشداربووبةنةريَنىباسلةضاككردنىريَطاوبانةكاندةكةنكةدةكاتةريَذةى 35.92% هةروةها 52 بةشداربوودةلَيَننازانينكةدةكاتةريَذةى 2.08% ء 811 بةشداربووبيَوةلآمنكةدةطاتةريَذةى 32.44%

حةوتةم: كردنةوةىخويَندنطةوزانكؤ

1005 بةشداربووبةئيجابىباسدةكةنكةدةكاتةريَذةى 40.2% هةروةها 652 بةشداربووبةنةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 26.08% ء 37 بةشداربووبةنازانموةلآمىداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 1.48% هةروةها 806 بةشداربوووةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 32.24%

هةشتةم: زيادكردنىمعاش

828 لةبةشداربوانبةئةريَنىوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 33.12% هةروةها 754 لةبةشداربوانبةنةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 30.16% ء100 لةبةشداربوانبةنازانموةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 4% هةروةها 818 وةلآمىئةمثرسيارةنادةنةوةكةدةكاتةريَذةى 32.72%

نؤيةم: ثيَدانىموضةىمانطانةبؤبةركةوتوانىضةكىكيميايي؟

1006 لةبةشداربوانبةئةريَوةلآمدةداتةوةكةدةطاتةريَذةى 40.24% هةروةها 548 لةبةشداربوانبةنةريَنىوةلآمدةدةنةوةكةدةطاتةريَذةى 21.92% ء 146 لةبةشداربواندةلَيَننازانينكةدةكاتةريَذةى 5.84% هةروةها 800 بةشداربووهيضوةلآميَكياننةداوةتةوةكةدةطاتةريَذةى 32%

دةيةم: ضارةسةرىبةركةوتوانىضةكىكيمياييلةدةرةوةىولآت

790 بةشداربووبةئةريَوةلآميانداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 31.6% هةروةها 821 لةبةشداربوانبةنةريَوةلآمدةدةنةوةكةدةكاتةريَذةى 32.84% و 104 بةشداربوشبةنازانموةلآمدةداتةوةكةدةكاتةريَذةى 4.16% هةروةها 785 بةشداربووبيَوةلآمنكةدةكاتةريَذةى 21.4%

يازدةهةم: بةثاريَزطاكردنىهةلَةبجة

252 بةشداربووبرِوايانوايةدةسةلآتجدىبووةلةبةثاريَزطاكردنىهةلَةبجةكةدةكاتةريَذةى 10.08%  هةروةها 1237 بةشداربووبرِواىوايةدةسةلآتىكوردىجدىنييةلةبةثاريَزطاكردنىهةلَةبجةكةدةكاتةريَذةى 49.48% ء 181 بةشداربوشوةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 7.24% ء 830 بةشداربوووةلآمياننةداوةتةوةكةدةكاتةريَذةى 33.2%

 دوازدة : بةبؤضونىتؤلةمةودواكيَهةستيَتبةئةنجامدانىيادكردنةوةىهةلَةبجة؟

308 بةشداربوودةلَيَنريَكخراوةكانىكؤمةلَىمةدةنىكةدةكاتةريَذةى 12.32% هةروةها 285 دةلَيَنحكومةتكةدةكاتةريَذةى 11.4%

39 بةشداربوودةلَيَنتةنهاثارتةسياسييةكانىناودةسةلآتكةدةكاتةريَذةى 1.56% ء 108 بةشداربوودةلَيَنهةمووثارتةسياسييةكانكةدةكاتةريَذةى 4.32%

263 بةشداربوودةلَيَنكةسوكارىقوربانييةكانيادةكةبكةنةوةكةدةكاتةريَذةى 10.52% هةروةها 610 بةشداربوشدةلَيَنهةموولايةنةكانبةيةكةوةيادةكةبكةنةوةكةدةكاتةريَذةى 24.4% ء 887 بةشداربووبيَوةلآمةكةدةكاتةريَذةى 35.48%

سيازدة: لةمةودواضؤنيادةكةبكريَتةوة؟

بؤوةلآمىئةمثرسيارةضةندهةلَبذاردةيةكىدياريكرابووكةهةربةشداربوويةكىراثرسييةكةبؤىهةبووة 3 هةلَبذاردةدةستنيشانبكاتبكاتبةمجؤرة:

506 بةشداربوودةلَيَنضالاكىهونةرىئةنجامبدريَت،هةروةها 1116 دةلَيَنشويَنةوارىكياباراننمايشبكريَتءدؤكيوميَنتةكانثيشانبدريَن.

1079 بةشداربوودةلَيَنثيَويستةليذنةيةكدروستبكريَتبؤبةدواداضوونىئةوبةلَيَنانةىكةلةيادةكاندادةدريَن. هةروةها 207 هاولآتيشدةلَيَتسةربرِينىئاذةلَبةهةمووشيَوةيةكقةدةغةبكريَتء 66 بةشداربووشدةلَيَنتةهابةوتاريادةكةبكريَتةوة.

  ئامانجىراثرسييةكة :

1-        دواندنىخةلَكىشارةكةبةشيَوةيةكىرِاستةخؤءبةبىَهيضسانسؤريَكبؤدةربرِينىرِاىخؤيانسةبارةتبةطرنطترينئةوثرسانةىكةثةيوةنديانبةدؤزىهةلَةبجةءخودىتاوانةكةءئةوشويَنةوارانةىكةجيَىهيَشتوونءئةوكارانةىكةكراونءئةوكةموكورتىءكةمتةرخةميانةىلةوبوارةداهةبووة .

2-        زانينىئاستىرازيبوونىهاولآتيانلةخزمةنطوزارييةكان.

3-        بةشداريثيَكردنىهاولآتيانىهةلَةبجةلةضؤنيَتىيادكردنةوةىهةلَةبجةدا.

 

طرفتةكان

 هةركاريَكئةنجامبدريَتبىَكةموكورتىءطرفتنابيَتئةمكارةىئيَمةشضةندطرفتيَكىرِووبةرِوبويةوةكةطرنطترينيانئةمانةن :

1-        زؤرىثرسيارةكانءطةورةيىقةبارةىفؤرِمةكةكةكاتيَكىزؤرىدةويستثرِبكريَتةوة . ئةوةشثةيوةندىبةطشتطيرىئةوزانياريانةوةهةيةكةفؤرِمةكةلةخؤىطرتووةءناكريَتفةرامؤشبكريَتبةتايبةتكةئةمةيةكةمينرِاثرسيةبةمشيَوازةئةنجامبدريَت .

2-        كةمىكاتىئةنجامدانىرِاثرسيةكةكةبةهةمووكاتةكةوةءتائةمرِؤكةرِاثرسيةكةرِادةطةيةنريَتكةمترةلة 75 رِؤذكةئةمةشكاتيَكةزؤركةمةبؤرِاثرسيةكىلةمشيَوازةكةدةبيَتماوةكةىلة 4 مانطكةمترنةبيَت .

3-        بةهؤىكةمبونةوةىئةومتمانةيةىكةدروستبووةلةنيَوانحكومةتءرِيَكخراوةكاندابةجؤريَكهةنديَكخةلَكمتمانةىبةهيضجؤرةضالاكيةكنةماوةزؤريَكلةهاولاَتيانئامادةنةبوونفؤرِمةكةبخويَننةوةءثرِيبكةنةوة،كةئةمةشثةيوةندىبةهؤشياريةوةهةية .

4-        سةرقالَىئةندامانىتيمةكةبةكارىتايبةتىخؤيانةوة،ئةمةشمايةىشانازيةبؤيانلةثالَسةرقالَيةكةياندابةطيانىبةرثرسياريَتيةوةئةمئةركةطرنطةيانلةئةستؤطرتكةبةهؤىدلَسؤزيةكةيانةوةنةبوايةئةمكارةبةمشيَوازةىئيَستابةئةنجامنةدةطةيشت .

ناويبةشداربوان :

www.stopfgmkurdistan.org