DEMANDING REHABILITATION FOR HALABJA / ANFAL FROM GERMAN GOVERNMENT

SPI NGO ‘ s / WHITE ORGANIZATION’S

OPEN LETTER HANDED OVER TO GERMAN CONSULATE IN ERBIL (English Translation follows)

بؤ وةزارةتي دةرةوةي ئةلَمانيا

لةرِيَطةي نويَنةرايةتي كونسولَطةري هةوليَر

بةرِيَز جةنابي وةزير   طيدؤ ظيستاظيلا

   لة يادي ثرِ لة ناسؤر و تيَثةرِبووني 25 سالَ بةسةر تاواني كيمياباراني شاري هةلَةبجةو ناوضةكاني ديكةي كوردوستاندا جاريَكي ديكة داواي ثةيامي ئاشتي لة دةولَةتي فيدرالي ئةلَمانيا ئةكةين و جةخت لة داواكاريةكانمان ئةكةينةوة كة لةلايةن نويَنةرانمان لة خؤثيشانداني 16-3-2010 لةبةردةم كونسولَخانةي ئةلَمانيا لة هةوليَر ئاراستةي بةرِيَزتان كرا بؤ رِاطةياندني ليَبوردني فةرمي دةولَةتي ئةلَماني بؤ بةشداريكردني زؤرترين كؤمثانياي ولاَتةكةتان لة ثرِ ضةككردني رِذيَمي ثيَشوي عيَراق بة تةكنةلؤجيا و طازي كيمياوي كة بةرانبةر بةهاولاَتيان و سروشتي ولاَتةكةمان و ناوضةكة بةكارهاتوة و بة هةزاران شةهيد و قورباني ليَكةوتؤتةوةو تاواني جينؤسايدي ثيَ ئةنجامدراوة .

هةمان كات داواكارين كة هاوشيَوةي ولاَتاني سويد و بريتانيا و كةنةدا ، دةولَةتي ئةلَماني لةسةر ئاستي ثةرلةمان و حكومةت ئةم تاوانة بة جينؤسايد بناسيَنيَت وةك ئةركيَكي مرؤيي و بةرثرسياريةتيةكي ميَذووي بة ئامانجي بونيادناني داهاتويةكي باشتر لة ثةيوةنديةكاني نيَوان هةردوو طةلي ئةلَماني و كورديدا .

  ئاشتي و ئارامي نيَودةولَةتي وا ئةخوازيَت كة هةموومان ثيَكةوة كار لةسةر ئاسةوارة نيطةتظةكاني شةرِو ئاشوبة ناوضةيي و جيهانيةكان بكةين ، ميَذووي ولاَتي ئةلَمانياش شاهيدي ئةو رِاستيةية كة ئاشتي و ثيَكةوةذيان تاقة ضارةسةرن بؤ ذاني طةلان .. لةم ثيَناوةدا داواكارين ولاَتي ئةلَمانيا وةك ضؤن لةناوخؤي خؤي ئيشي بؤ ضارةسةركردني ثرسة ئالَؤزةكان كردوة لةم ناوضةيةي ئيَمةش بةشداري هةبيَت وة شاري هةلضةبجة بكريَتة نمونةو سةرةتاي كارةكان بة لة ئةستؤطرتني كردنةوةي سةنتةريَكي تايبةت بة دؤكيوميَنتكردني رِوداوةكان و ئةرشيفكردن ..هةمان كات ببيَتة مةلَبةنديَك بؤ ثةيامي قةدةغةكردني ضةكي كؤكوذ لة رِؤذهةلاَتي ناوةرِاست كة مةترسيةكي بةكارهيَنانةوةي ئةم ضةكانة و ضةكي كؤكوذي ديكة لة ئيَرا ن سوريا لة هةر ضركةو ساتيَكداية.

ئةم داواكارية لةلايةن رِيَكخراوةكةمان وةك رِيَكخراويَكي تايبةت بةناوضة كيميابارانكراوةكان و هاولاَتيان و دانيشتواني هةريَمي كوردوستان ئاراستةي جةنابتان كراوة و هيوادارين لة داهاتودا جيَبةجيَ بكريَت .

رِيَكخراوي سثي رِيَكخراويَكي ناحكومية بؤ خزمةتكردني ناوضة كيميابارانكراوةكاني كوردوستان و لةلايةن هاولاَتياني بةشيَكي زؤري ناوضة كيميابارانكراوةكان و ضالاكواناني ئةو بوارة دامةزراوة .                        ثاريَزةر  دلاوةر حةيدةر

                                                                  ريَكخةري دةستةي بةرِيَوبةردني رِيَكخراوي سثي 16-3-2013